لثه و سایر انساج

بیماری های لثه

بیماریهای لثه به 2 علت به لثه/استخوان و ریشه دندانها آسیب وارد میکند.

دلیل اول/ضعف بهداشت محیط دهان شخص و درنتیجه فعال شدن و نفوذ میکروبهای مسئول بیماری به داخل شیار لثه و سپس تخریب و تحلیل استخوان و نهایتا لق شدن و ازدست رفتن دندان یا دندانهاست.

دلیل دوم/ابتدا شخص با اعمال فشار زیاد فکی وعضلانی روی دندانها که به آن پارافانکشن می گویند و می تواند در خواب ویا بیداری اتفاق بیافتدو خود شخص متوجه فشارو سایش شدید دندانهای خود نیست اما این فشارها که بسیار فراتر از میزان تحمل ریشه دندانهاست به استخوان اطراف انتقال شده و استخوان جهت تمرکز مقاومت در بخش زیرین خود در قسمت تیغه های دور دندان ها تحلیل می رود و با تحلیل رفتن استخوان پایه لثه ضعیف می شود و لثه از ریشه دندان جداشده و شیار عمیقی بین لثه و دندان تولید می گردد و در این زمان میکروبهای مسئول بیماری فرصت پیدا می کنند که به عمق این شیارها نفوذ کرده و عفونت لثه را به وجود آورند.

لثه و سایر انساج

لثه و سایر انساج