نایت گارد

بایت گارد پوشش تمام فک شفاف و بی رنگی است برای استفاده روزانه کسانی که فشار بی اختیار به دندانها می آورند و نایت گارد برای کسانی است که شب هنگام و در خواب سایش دندان دارند.