کرونوپلاستی

روش اصلاح تماس دندانها که به هم فشار غیر عادی دارند و با استفاده از مارکینگ و کاهش بلندی ها بوسیله فرز های بسیار ظریف انجام می گردد.