پالپوتومی

در هر گونه حالت اضطراری که معمولا همراه با درد است عمل پالپوتومی برای درد عصب دندان با برداشتن سطح کانال ریشه انجام می گردد و تخلیه آبسه و کنترل دارویی به اجرا می رسد.