جرم گیری (روی لثه - زیر لثه)

جرم گیری دندانها باید حداقل سالی یکبار انجام شود و اگر افرادی دارای بزاق جرم ساز باشند و عاداتی مثل مصرف دخانیات و استفاده زیاد قهوه و چای شاید 6 ماه یکبار یا کمتر از آن احتیاج به جرم گیری دارند . در افرادی که تاخیر در جرم گیری دارند عمل جرم گیری زیر لثه الزامیست و باید تحت بی حسی انجام شود.