بروساژ (پولیش)

دندانها بعد از جرم گیری و یا بطور مستقل باید پولیش شوند. پولیش توسط برسهای مختلف و پولیشرهای لاستیکی انجام می گردد.