آموزش بهداشت

شامل آموزش روشهای مسواک ونخ دندان و همچنین نوع مسواک و خمیر دندان و نخ دندان مناسب هر بیمار و اینکه از مواردی مثل واتر جت و غیره چرا و چگونه استفاده کنند و همچنین معرفی مواد ضد حساسیت و دهان شویه ها به فراخور هر بیمار میگردد.