این لی و آن لی

در این روش که برای دندانهایی اجرا می گردد که به شدت و در سطوح زیاد تخریب شده اند از محل خالی شده قالب گیری شده و بجای محل خالی قطعه ای فلزی در لابراتوار ساخته می شود و در جلسه ای دیگر در محل چسبانده می گردد.