گلاس آیونومر

در مواردی که محل کوچکی از دندان پوسیده است جهت جلوگیری از پیشرفت پوسیدگی از این مواد استفاده می گردد.