بافت سخت

لیزرهای نوین قادر به برداشت پوسیدگی دندان بدون تزریق هستند و همچنین تغییرات استخوانی با لیزرها قابل انجام است.