اعصاب و عضله (فعال نمودن عصب - رفع اسپاسم)

گرفتگی عضلات فکی و پاراستزی اعصاب محیطی توسط لیزر کاهش داده می شود.