رفع حساسیت

لیزرها در زمینه رفع حساسیت های شدید دندانی بهترین عملکرد را دارند.