فلپ و حذف پاکت

جراحی فلپ در حد 6/1 و 4/1 دهان جهت رفع بیماری و شکاف های لثه اطراف دندانها بنام پاکت انجام می شود.