پیوند لثه

جراحی های مختلف پیوند لثه برای بازگشت لثه به مناطقی که لثه تحلیل رفته دارند و ریشه نمایان شده است و اگر انجام نشود سبب آسیب به عاج ریشه می شوند که باعث از دست رفتن دندان می شود.