عمل های جابجایی لثه

این عمل های جراحی ساده تر از پیوند ها هستند و برای پوشش ریشه و حفظ دندان انجام می شوند.