ژنژوکتومی و پلاستی

جراحی هایی هستند که جهت کاهش تورم لثه انجام می گیرند.