افزایش طول تاج

عمل افزایش طول تاج دندانها برای دندانهایی که دچار شکستگی کامل و یا قسمت عمده ای از تاج شده اند انجام می شود و اگر انجام نشود دندان باید کشیده شود. پس از این عمل دندان می تواند روکش شده و استفاده گردد.