پیوند استخوان

این عمل جهت جبران استخوان های نگهدارنده دندانها که در اثر بیماری تخریب شده اند انجام می گردد