جراحی پلاستی زیبایی

زیبایی لثه در مواردی توسط جراحی انجام می شود و این امروزه صرفا در مواردی که از بعد اقتصادی بیمار توان پرداخت روشهای لیزری را ندارد انجام می گیرد.این روش سنتی دارای عوارض جانبی است.