وینیر کامپوزیت

وینیرهای کامپوزیتی خمیرهای رنگ دندان هستند که در رنگهای متنوع موجودند وهنرمندانه و زیبا روی دندانها قرار داده می شوند و با اشعه ماورای بنفش سخت می گردند. این روش نسبتا ارزان است و در یک تا دو جلسه کامل می گردد ولی کامپوزیت ها آسیب پذیرند و بین یک تا دو سال باید اصلاح و پولیش مجدد گردند و همچنین رنگ پذیرند و باید از نوشیدنی های رنگ دهنده تا حد امکان پرهیز گردد. همچنین از استفاده مواد خشن باید جلوگیری شود چون خط و خش برمی دارند و دخانیات به هر شکل رنگ کامپوزیت را تغییر می دهند. در این روش زیبایی قسمت کمی از سطح دندان تراشیده می شود که بستگی به وضعیت دندانها دارد.