لومینیر

پیشرفته ترین روش زیبایی لبخند و دندانها که در آن دندانها تراشیده نمی شوند و فقط روی سطح دندانها قرار می گیرند و در دو جلسه با فاصله یک ماه انجام می گیرد. از نظر هزینه نسبت به بقیه روش ها هزینه بیشتری دارد.