بلیچینگ

این روش برای زیبایی در افرادی استفاده می شود که شخص دندانهای سالم و مرتبی دارد ولی رنگ دندانها مناسب نیست و ماندگاری آن توسط لیزر از بقیه روش ها بیشتر است.