روت کانال تراپی

این روش معمول در درمان عفونت ریشه دندان است که به غلط به نام عصب کشی در اذهان قرار گرفته است.در این عمل کانال های داخل ریشه دندان پاکسازی شده و شکل داده می شوند تا بتوان انتهای ریشه را توسط موادی مسدود و مهرو موم کرد تا از نفوذ مجدد عفونت جلوگیری شود. این درمان برای چند سالی از کشیده شدن دندان جلوگیری می کند.