جراحی های قطع ریشه و اپیسکتومی

در مواقعی که عفونت انتهای ریشه دندان تا حدی پیشرفته باشد که سبب تخریب ریشه و استخوان اطراف گردد و این عفونت بوسیله روت کانال تراپی قابل جبران نباشد جراحی انتهای ریشه انجام می شود