لیفت سینوس بسته همزمان با کاشت ایمپلنت

سینوس های ناحیه گونه اغلب بر سر راه کاشت ایمپلنت در نواحی انتهای فک بالا می شوند و عمل لیفت سینوس باز با ورود از داخل دهان به کمک پیوند استخوان انجام می گیرد تا مسیر کار گذاری ایمپلنت مهیا گردد. این عمل می تواند همزمان با کاشت و در مواردی در مرحله قبل از کار گذاری ایمپلنت انجام می شود. در مواردی سینوس از مسیر کاشت بالا برده می شود که به آن عمل لیفت بسته می گویند.