جراحی کاشت تمام فک

برای کسانی که دندانهای یک فک را بطور کامل از دست می دهند با کارگذاری 6 تا 8 ایمپلنت کاملا صاحب دندان ثابت می شوند.