جراحی کاشت همزمان با خروج ریشه دندان

در مواردی که خرابی ریشه دندان قابل نگهداری نیست فقط طی یک عمل خروج ریشه و کارگذاری ایمپلنت همزمان انجام می گردد بجای اینکه بیمار دو مرحله عمل را تحمل کند.