کاشت همزمان در مکان ریشه بدون جراحت و اتصال تاج همزمان

این عمل در ناحیه قدامی و دندانهای ناحیه زیبایی انجام می شود و در آن همزمان ریشه خارج و ایمپلنت کارگذاری و قطعات تاج با روکش موقت قرار داده شده و بیمار با دندان ظاهری طبیعی روانه می کردد.