تاج ایمپلنت (روکشی با سمان - پیچ شونده)

پروتز ایمپلنت به دو گونه انجام می شود . روش اباتمنت و روکش که شبیه به روش روکش دندان است و دیگر روش تاج کامل در لابراتوار ساخته و بطور کامل روی ریشه کار گذاشته به کمک پیچ متصل می شود.