الاستیک

پلاکهای الاستیک دارای انعطاف هستند و برای جاگذاری و برداشت راحت و آسان بدون فشار هستند.