اور دنچر (دست دندان متکی بر ایمپلنت)

در مواردی که ایمپلنت کامل فک امکان ناپذیر و یا بسیار پیچیده است و یا به دلایل اقتصادی با کار گذاری 4 واحد ایمپلنت دست دندان ظریفی روی ایمپلنت ها متصل می شود بدون حرکت روی فک می شود.