پی ای

رادیو گرافی پی ای در کنار بیمار عکسهای متمرکز از تاج و ریشه و انساج اطراف دندان انجام می شود.