بایت وینگ

رادیوگرافی تشخیصی از دندانهای بالا و پایین بطور همزمان انجام می شود.