درمان های دندانپزشکی با استفاده از لیزر در دوران شیوع ویروس کرونا