پذیرش و غربال گری بیماران در دوران شیوع ویروس کرونا