گاز گرفتن داخل دهان یا فیبروم تروماتیک دهانی چیست ؟

گاز گرفتن داخل دهان: حالت های عصبی، اضطراب و یا گاهی عادت و تیک عصبی در کنار اتفاقات ناگهانی در حین جویدن غذا، در بعضی افراد به گاز گرفتن لب ختم می شود.  چه فرد به صورت معمول و از سر عادت لب خود را گاز بگیرد و چه اینکه به صورت غیر ارادی و …

گاز گرفتن داخل دهان یا فیبروم تروماتیک دهانی چیست ؟ ادامه مطلب »